کلمه کلیدی: هنر و به تبع آن سینما، بازوی پرتوان دستگاه دیپلماسی کشور است