کلمه کلیدی: هنر متعهد
  • رسولان هنر متعهد

    هنر متعهد هنری مبتنی بر اصول فکری الهی، دینی، نورانی و انقلابی است که بر پایه‌های تکنیکی و فرمی درست بنا شده باشد؛ هنری که با بهره‌گیری از قالبی مناسب و درخور، مخاطبان را به سمت حقیقت رهنمون و هدایت کند.