کلمه کلیدی: همکاری آلمان با ایران برای کاهش تنش در خاورمیانه