کلمه کلیدی: همسرآزاری؛ رتبه دوم آسیب‌های اجتماعی در خراسان جنوبی