کلمه کلیدی: هر جنگی علیه ایران به معنی پایان اسرائیل است