کلمه کلیدی: نگهداری پیاز
  • پیاز را در یخچال نگذارید

    به هیچ وجه پیازی که در یخچال مانده مصرف نکنید زیرا تمام میکروب های یخچال را به خود جذب کرده و موجب عفونت چشم، روده و معده می شود.