کلمه کلیدی: نگاه به شرق دیر، اما درست / بازنشستگانی که همچنان نشسته اند