کلمه کلیدی: نوجوان سنندجی قربانی شهربازی فرسوده شد