کلمه کلیدی: نقش عربستان در فتنه عراق
  • نقش عربستان در فتنه عراق

    ‌رخدادها و تحولات اخیر بصره و حمله برخی افراد مشکوک به ساحتمان های دولتی و کنسولگری ایران در بصره در چارچوب سناریوی از پیش تعیین شده از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان قابل تجزیه و تحلیل است.