کلمه کلیدی: نقش زنان در دفاع مقدس هنوز هم ادامه دارد