کلمه کلیدی: نقش خبرنگاران کمتر از دانشمندان نیست..
  • روز خبرنگار؛

    نقش خبرنگاران کمتر از دانشمندان نیست...

    امروز با گسترش وسایل ارتباط جمعی، ارتباط بین انسان ها در سراسر کره زمین به قدری نزدیک بهم شده که تئوری«دهکده جهانی» آقای مارشال مک لوهان که در توصیف آینده جهان، تحت تأثیر وسایل ارتباط جمعی به کار برد، امروزه به وقوع پیوسته است.