کلمه کلیدی: نظامی آمریکایی: هرگز حمله ایران را فراموش نخواهیم کرد