کلمه کلیدی: نصب حصار نرده‌ های فلزی به روی سی‌ و سه‌ پل