کلمه کلیدی: نشست 21دی آزمونی برای دولتهای اروپایی/ تلاش آم