کلمه کلیدی: نرخ سود اسفند ماه 14درصد می شود/امسال سال آخر فعالیت موسسات غیر مجازاست (رد نشود)