کلمه کلیدی: نجات کودک 10 ساله از داخل مخزن گازوئیل