کلمه کلیدی: نجات معجزه آسای سرنشینان پراید بعد از واژگونی