کلمه کلیدی: نجات معجزه آسا پس از سقوط به داخل رودخانه