کلمه کلیدی: نبرد اراده‌ها
  • باز هم نبرد، نبرد اراده‌هاست

    عزم و اراده، واژه‌های دیرآشنا و مثبتی هستند که هر فرد و هر جامعه ای که به آن متصف باشد، ارزشمند و شایسته تقدیر شناخته می شود و فقدان این ویژگی همواره منفی و به عنوان یک نقطه ضعف مهم ارزیابی می گردد.