کلمه کلیدی: نامه شگفت انگیز آوینی به رهبری / مرثیه ای ناخوانده از علی معلم دامغانی