کلمه کلیدی: نازنین: پدرم با ۲۰ میلیون تومان آزاد می شود