کلمه کلیدی: موگرینی: کار ما برای حفظ برجام ادامه دارد