کلمه کلیدی: موگرینی: به دفاع از توافق هسته ای با ایران ادامه می دهیم