کلمه کلیدی: موشک‌های ما دخلی به قطعنامه 2231 ندارند