کلمه کلیدی: موسوی: گام سوم کاهش تعهدات برجامی در حال طراحی است