کلمه کلیدی: مه غلیظ گردنه های کوهستانی زنجان رافراگرفته است
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد