کلمه کلیدی: ممنوعیت موقتی تردد وانت‌ بارها و کامیونت‌ ها در تهران از اول مهر