کلمه کلیدی: مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل!
    • دانش

    هشتمین سیاره منظومه شمسی به زمین می رسد

    مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل!

    کارشناس نجوم با بیان اینکه نپتون به کره زمین نزدیک می شود، گفت: نپتون هشتمین و آخرین سیاره منظومه شمسی را می توان فردا ۴صبح رصد کرد.