کلمه کلیدی: معدوم شدن بیش از ۱.۵ تن گوشت غیر بهداشتی و فاسد در پیرانشهر