کلمه کلیدی: مطالبات بالای ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شد