کلمه کلیدی: مصدومیت ۴ دانش آموز دختر بر اثر واژگونی سرویس مدرسه