کلمه کلیدی: مصدومان زمین لرزه سی سخت به ۱۳۳ نفر رسید