کلمه کلیدی: مشکوک بودن حوادث برای نفتکش ها نگران کننده و هشدارآمیز است