کلمه کلیدی: مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم آماده سربازی