کلمه کلیدی: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند