کلمه کلیدی: مرگبارترین سیلی که جان هزاران نفر را گرفت