کلمه کلیدی: مرگ کوهنورد تهرانی در منطقه سوهای نمین