کلمه کلیدی: مرز خسروی آماده تردد زائران/ بازگشایی در مراحل آخر