کلمه کلیدی: مردی که باعث شد تا خبرنگاران، روز داشته باشند