کلمه کلیدی: مردودی 35 درصدی خودروها در تست معاینه فنی