کلمه کلیدی: مرد فداکار، کودک را نجات داد خودش غرق شد