کلمه کلیدی: مراجعه 350 فرد مسموم شده در رامهرمز به مراکز درمانی