کلمه کلیدی: محل جدید کنسولگری ایران در بصره افتتاح شد