کلمه کلیدی: محسن رضایی: به جای تضعیف نیروهای نظامی مسائل اقتصاد را حل کنید