کلمه کلیدی: مجلس و دولت رونق تولید را در دستور کار قرار دهند