کلمه کلیدی: ماجرای حضور یک نماینده در منزل شروری که کشته شد