کلمه کلیدی: ماجرای تلخ فوت پدر و فرزندانش در کانال آب حمیدیه