کلمه کلیدی: لندنیان دلیل آتش سوزی را واژگونی و نشت بنزین از باک خودرو اعلام کرد