کلمه کلیدی: قیمت خودرو در بازار / پراید 40میلیون تومان