کلمه کلیدی: قیام خونین ملت ایران علیه رژیم ستم شاهی (طرح)